Časté dotazy

JAK DLOUHO TRVÁ SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI O DUPV?

K tomu, aby byl pacient zařazen do programu DUPV, je nutné podat žádost na Ministerstvo zdravotnictví ČR. Navrhovatelem je z velké části zdravotnické zařízení, kde je pacient hospitalizován.

Žádost je k dispozici na adrese:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/domaci-umela-plicni-ventilace_1617_3.html

Tuto žádost vyplňuje rodina spolu s ošetřujícím lékařem, který uvede lékařské diagnózy a další potřebné náležitosti. Dále je potřeba souhlas od praktického lékaře, agentury domácí péče a provedení sociálního a psychologického vyšetření. Psychologické vyšetření zjistí, zda je rodina schopna zvládnout péči o pacienta. Toto vyšetření zahrnuje několik okruhů, do kterých se řadí vyšetření osobnosti rodinných příslušníků a jejich rodinné stability, dále důležité zhodnocení motivace a odhodlání rodinných příslušníků k péči o pacienta. Posuzování sociální situace se soustředí na bezbariérový vstup do bytu a jeho zařízení, dostatečně velké a přístupné lůžko, vyhovující sociální zařízení a v neposlední řadě zhodnocení sociální a ekonomické situace rodiny.

Vyplněná žádost společně s posouzením sociální a psychologické připravenosti rodiny se odesílá ke komisi pro DUPV, která rozhodně zda bude pacient zařazen do projektu DUPV a bude mu předán ventilátor pro domácí použití. Ustanovená komise MZČR posuzuje žádost o přidělení a financování ventilačního přístroje a jeho servisu. Pacient může být propuštěn do domácího ošetřování, pokud je jeho zdravotní stav příznivý a byly splněny všechny požadavky na jeho zázemí a rodinu.

Veškeré náležitosti s vyplněním žádosti lze stihnout do 4-8 týdnů. Se žádostí musí souhlasit pacient nebo jeho zákonný zástupce a budoucí pečovatelé v rodině. Přechod může být zrealizován v několika dnech po schválení žádosti v závislosti na aktuální situaci (např. s přístroji).

KDE DOSTANU VEŠKERÉ POTŘEBNÉ POMŮCKY (POSTEL, ODSÁVAČKU, OXYMETR APOD.)?

Pokud je pacient zařazený do projektu DUPV, je spotřební materiál potřebný k péči o pacienta na DUPV hrazen zdravotní pojišťovnou a rozesílán FN Brno. Pomůcky, které zajištuje FN Brno jsou: mechanický filtr (Hepa filtr), zvlhčovací filtr (HME filtr), ventilační okruhy, vrapová spojka, uzavřený odsávací systém (Trach-care) – pokud je pacientem užíván, hadice k odsávačce, dýchací vak (tzv. umělá plíce).

Tracheostomické kanyly by měl předepisovat lékař ORL, v číselníku VZP je najdete ve skupině 17. Praktický lékař předepisuje veškerý materiál, který s ošetřováním tracheostomie souvisí (čtverce). Některé typy pomůcky nejsou v číselníku VZP – zde je potřeba je do poukazu vyznačit kódem 99 99999 (první 2 čísla označují skupinu), a poté je předložit ke schválení reviznímu lékaři ZP.

Polohovací postel je možno pořídit u neurologicky indikovaných případů ze zdravotního pojištění. Ordinuje ji neurolog, ortopéd nebo specialista pro rehabilitaci.

Součástí přístrojového vybavení je vždy odsávačka, pulzní oxymetr a ruční dýchací přístroj tzv. ambuvak. Ve vybraných případech koncentrátor kyslíku a zvlhčovač vdechované směsi. Tyto přístroje jsou schváleny v rámci schvalovacích procesů komisí MZČR nebo pomocí poukazů revizním lékařem pojišťovny.

Respirační a inhalační pomůcky předepisuje pacientovi smluvní lékař pojišťovny na základě poukazu. Podle typu zdravotní pomůcky se jedná o lékaře následujících odborností: odbornost označovaná zkratkou TRN (plicní oddělení), ALG (alergologie), OTO (ORL oddělení), NEU (neurologie), PED (pediatrie). Při pořízení pomůcky můžete využít příspěvek pojišťovny vždy jednou za přesně vymezené období v řádu let, přičemž je stanovená maximální výše příspěvku v korunách.

Další materiál je možné zajistit pomocí neziskových organizací nebo prostřednictvím úhrad jednotlivých pojišťoven. Při předpisu tohoto materiálu je třeba vždy označit skupinu a kód z číselníku VZP nebo pojišťovny, které se to týká. Poukaz je poté předložen ke schválení reviznímu lékaři příslušné ZP.

Pro pomoc se zjištěním veškerých pomůcek můžete kontaktovat naše koordinátory!

BUDE ZNÁT PRAK. LÉKAŘ KÓDY POMŮCEK PŘEDEPISOVANÝCH NA POUKAZ? POKUD NE, KDE JE ZJISTÍM?

Na tuto otázku bylo zodpovězeno v předcházejícím příspěvku.

KDY SI MŮŽU ZAŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA PÉČI?

Od 1. srpna 2016 platí zákon č.189/2016 Sb., kterým se mění zákon č.108/2006Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Změny přinesly nejen navýšení příspěvku na péči o 10 %, ale tento zákon také umožňuje provádět sociální šetření ohledně příspěvku na péči přímo v nemocnici.

V praxi to znamená, že hospitalizovaný pacient, jenž si podává nebo má v řízení žádost o příspěvek na péči, doloží příslušnému úřadu práce potvrzení o hospitalizaci, která splňuje zákonem stanovené podmínky. Příjemce příspěvku na péči je mimo jiné povinen hlásit změny, které mají vliv na nárok na dávku, její výši nebo výplatu. Příspěvek na péči se využívá k zajištění pomoci osobou blízkou, asistentem sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, dětským domovem nebo speciálním lůžkovým zdravotnickým zařízením hospicového typu a na výzvu Úřadu práce.

Formuláře pro žádost na příspěvky naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí:
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby

KAM MÁM VOLAT, KDYŽ MÁM PROBLÉMY S TECHNIKOU (VENTILÁTOR, ODSÁVAČKA APOD.)?

Nonstop linka DECHU ŽIVOTA:
+420 601 577 575

Servisní podpora pro ventilátory
UTRA, VSIII, ATRAL
Morava: +420 602 144 459
Čechy: +420 724 156 555

Servisní podpora pro ventilátor MONNAL T50
Morava: + 420 727 813 874
Čechy: + 420 603 565 817

Hasiči: 150
Policie: 158
Záchranná služba: 155